Consultanță în managementul integrității

Cui ne adresăm?

Vă rugăm selectați tipul de entitate pentru care doriți să implementați serviciile oferite de REPER.

Companie privată
Întreprindere publică
Instituție publică

Temeiuri juridice pentru aplicarea managementul integrității

Atât la nivelul comunității internaționale, cât și la nivel național, ultimele decade au fost marcate de preocupări tot mai accentuate cu privire la necesitatea și modalitățile în care poate fi promovată integritatea în sectorul public și cel privat

 

Cadrul național minimal de reglementare:

 • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 • Legea nr. 286/2009 – Codul Penal
 • Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
 • Hotărârea Guvernului nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia
 • Ordin 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
 • Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate
 • Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii
 • Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
 • Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (cu modificările și completările ulterioare)
 • Legea nr. 52/2001 privind transparența decizională în administrația publică
 • Legea nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, cu modificările și completările ulterioare
 • Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă

 

Cadrul european și internațional:

 • Convenția ONU împotriva Corupției
 • Convențiile civilă și penală privind corupția ale Consiliului Europei
 • ISO 37001 privind politicile anti-mită
 • Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene nr. 568/2003 privind combaterea corupției în sectorul privat
 • Politica privind măsurile de integritate a inițiativei Global Compact (UNGC)
 • Programul de etică și conformitate anticorupție pentru afaceri al Biroului ONU pentru Controlul Drogurilor și Prevenirea Criminalității (UNODC)
 • Integritatea afacerilor în Europa de Est și Asia Centrală a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
 • Manualul de etică și de conformitate împotriva corupției al OCDE
 • Principiile G20/OCDE privind guvernanța corporativă
 • Transparency International – Business Principles for Countering Bribery
 • Bribery Act (Marea Britanie)
 • Foreign Corrupt Practices Act (Statele Unite ale Americii)
 • Cerințele de raportare non –financiară care derivă din standardul ISO 26000 privind responsabilitatea socială