Consultanță pentru implementarea canalelor de avertizare de integritate (whistleblowing)

Despre program

Programul de consultanță este realizat ca parte a serviciilor pentru implementarea managementului integrității și a cerințelor din Standardul ISO 37001 pe care REPER le pune la dispoziție companiilor: „Implementarea sistemului de management participativ, raportare și feedback”.  Acesta are ca scop facilitarea culegerii de date cu privire la zonele vulnerabile care pot expune organizația şi furnizarea de informaţii necesare şi suficiente pentru decizii de management informate. Sistemul presupune asigurarea unui canal de comunicare externalizat online, telefonic și fizic prin care angajații pot informa managerii în mod anonim, cu privire la privire la preocupările acestora în materie de integritate, conformitate, utilizare eficientă a resurselor, evaluare obiectivă, riscuri financiare, legale, comerciale, penale pentru entitate. Canalul presupune două componente, set up tehnic și procedural și servicii externalizate de gestionare a acestuia în regim de abonament.

Serviciile pe care REPER le pune la dispoziție sunt:

  • Elaborarea procedurii – colectarea, procesarea (înregistrare, anonimizare, analiză), arhivarea și raportarea feedbackului  – mediată între angajați și entitate;
  • Pregătirea componentei tehnice de colectare a feedbackului de la angajați și transmitere către managerii entității prin canale online (platformă web, e-mail) și telefonic;
  • Asigurarea funcționării sistemului de management participativ, raportare și feedback prin activități de colectare, procesare și raportare către management.

De ce este importantă protecția avertizorilor de integritate?

În 2019, la nivelul uniunii Europene a fost adaptată Directiva privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii care stabilește obligații atât pentru entitățile publice, cât și pentru cele private și prevede instituirea unor măsuri de protecție și a unor canale de raportare anonimă pentru avertizori ide integritate. Protecția acestora își găsește temeiul și în dispozițiile Convenției ONU privind încetarea raporturilor de muncă din inițiativa angajatorului (1982), ale Convenției Civile a Consiliului Europei privind Corupția (1999), ale Directivei nr. 78 a Consiliului UE privind privind crearea unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă (2000), ale Convenției ONU Împotriva Corupției (2003), ale Liniilor directoare privind avertizarea de integritate în sectorul privat, elaborate de Camera Internațională de Comerț (2008), ale Rezoluției nr. 1729 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (2010), ale Regulamentului UE privind abuzul de piață (2014), precum și în cele ale Standardului ISO 37001 privind sistemele de management anti-mită.

La nivel național, Lega nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii prevede măsurile pe care instituțiile publice, dar și întreprinderile publice trebuie să le aplice pentru a asigura protecția avertizorilor de integritate și astfel să pună în acord regulamentele de ordine interioară cu prevederile legale anterior menționate. În egală măsură, Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 include protecția avertizorilor de integritate ca măsură de prevenire a riscurilor de corupție.